Flash Hot

Bezpieczna praca narzędziami pneumatycznymi

Drukuj
Kategoria: Narzędzia pneumatyczne
Opublikowano: czwartek, 26, październik 2017
Super User

Bezpieczeństwo w trakcie użytkowania pneumatycznych kluczy udarowych - Chicago Pneumatic i innych.

Pierwszą najważniejszą wskazówką jest generalna zasada:
Przeczytaj i zrozum instrukcje BHP dołączone do narzędzi przed rozpoczęciem pracy i czynnościami serwisowymi. Powinieneś zrozumieć, że brak powyższych czynności zwiększa ewentualnego niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa.

Założeniem firmy produkującej profesjonalne wkrętaki i pneumatyczne klucze zapadkowe ( Chicago Pneumatic - https://domtechniczny24.pl/narz%C4%99dzia-pneumatyczne.html ), jest wytwarzanie narzędzi, które pomogą użytkownikowi wykonywać pracę bez ryzyka i wydajnie. Najistotniejszym elementem bezpiecznej pracy narzędzi i urządzeń jest zawsze ich operator. Rozwaga i dobre przepisy są najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem.
Każda poprawnie sporządzona instrukcja wskazuje na najważniejsze niebezpieczeństwa i zagrożenia, wobec tego trzeba ponadto przestrzegać środków ostrożności, ostrzeżeń oraz opisów umieszczonych na narzędziach i w miejscu pracy. Pracownik ma obowiązek zapoznać się, zrozumieć i używać instrukcje BHP dołączane do każdego urządzenia - AMEN.

Do pracownika : Przeczytaj i postaraj dowiedzieć się jak działa narzędzie, nawet jeśli posiadasz już doświadczenie z analogicznymi narzędziami. Starannie obejrzyj i sprawdź urządzenie przed użyciem. Postaraj się „poczuć” jego siłę, ograniczenia, przypuszczalne ryzyko, jak pracuje i jak go zatrzymać. Czasem wyobraźnia pomaga zniwelować potencjalne zagrożenie.
Elementarnymi, niebezpiecznymi czynnikami w miejscu pracy są:

1) Powietrze pod ciśnieniem

- Sprężone powietrze może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Nigdy nie kieruj przewodu ciśnieniowego w kierunku swoim lub innych osób, szczególnie dotyczy to oczu, uszu, okolic ust.
Nigdy nie „przedmuchuj” odzieży z kurzu i pyłów powietrzem o nieznanym ciśnieniu. Zawsze kieruj koniec przewodu z dala od siebie i innych osób.
- Kontroluj czy węże ciśnieniowe nie są uszkodzone lub luźne, wymień je jeżeli to konieczne przed podłączeniem narzędzia.
Bicie przewodu ciśnieniowego może spowodować uszkodzenie ciała.
- Rozłącz narzędzie z przewodu ciśnieniowego, w przerwach w pracy, w trakcie zmiany oprzyrządowania, zmianą nastawienia momentu lub naprawą.
- Nie przekraczaj wartości ciśnienia w celu podniesienia mocy narzędzia, może to doprowadzić do zagrożenia zdrowia oraz skrócić „żywotność” narzędzia.
- Nie zakładaj szybkozłączek do narzędzia, wibracje od bicia przewodu ciśnieniowego mogą spowodować jego uszkodzenie. Szybkozłączki zamontuj zawsze na końcu przewodu ciśnieniowego.
- W przypadku stosowania połączeń uniwersalnych wymaga się stosowania zawleczek blokujących, które zabezpieczają przypadkowe rozpięcie przewodu ciśnieniowego.
- Narzędzia pneumatyczne nie są zaprojektowane do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem, oraz nie są zabezpieczone izolacją odporną na wysokie napięcie.

2) Zagrożenie uszkodzenia wzroku.

Zawsze dbaj o ochronę oczu, oraz twarz stosując odpowiednią maskę ochronną, każda praca stwarza potencjalne zagrożenie.

3) Niebezpieczeństwo związane z oddychaniem.
Praca narzędziem może wywoływać generowanie kurzu i pyłu, w tym przypadku używaj maskę zabezpieczającą prawidłowe oddychanie.

4) Ryzyko związane ze słuchem.
Pogorszenie słuchu, bule głowy i zmęczenie, może być spowodowane ciągłą pracą w warunkach o podwyższonym poziomie hałasu, w tym przypadku zawsze stosuj ochronniki słuchu.

5) Ryzyko związane z wibracjami.
Wydłużona praca narzędziem, które generuje wibracje może być szkodliwe dla dłoni i ramion. W przypadku drętwienia, mrowienia lub bladnięcia skóry należy niezwłocznie przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem.

6) Ryzyko związane z niewłaściwym ubiorem.
Nie stosuj luźnej odzieży, która w czasie pracy narzędziem lub akcesoriami wirującymi powoduje zagrożenie zaplątania się lub wciągnięcia materiału. Są to bardzo częste przyczyny okropnych w skutkach wypadków: oskalpowanie luźnych włosów, uszkodzenia stawów, złamanie kończyn górnych.

7) Ryzyko dodatkowe:
- Poślizg, potknięcie lub upadek mogą doprowadzić do poważnego obrażenia a nawet śmierć. Unikaj pozostawiania rozwiniętych przewodów ciśnieniowych, zwłaszcza w miejscach gdzie przemieszczają się pracownicy.
- Operator i personel techniczny musi być przeszkolony i przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.
- Urządzenia przeznaczone do usuwania nierówności powierzchni powinny być stosowane w sposób eliminujący ryzyko otarcia lub przecięcia.
- Używaj rękawic ochronnych, zabezpieczając dłonie przed otarciami.
8) Używaj głowy i nigdy nie przestawaj myśleć o potencjalnych zagrożeniach, chwila nieuwagi może Cię drogo kosztować.

Pneumatyczne Klucze Udarowe – niebezpieczeństwa:

Pod żadnym pozorem nie używać nasadek ręcznych. Używać wyłącznie kluczy nasadowych udarowych w dobrym stanie. Nasadki w złym stanie zmniejszają moc udarową i mogą się rozpaść, doprowadzając do obrażeń ciała.
W przypadku korzystania z przegubu Cardana nigdy nie uruchamiać narzędzia poza miejscem pracy. W przeciwnym razie nastąpić może odrzut przegubu, powodując zagrożenie.
Cały czas używać względnie najprostszego sposobu łączenia. Przedłużki, redukcje redukują moc w skrajnych przypadkach mogą się obluzować, powodując obrażenia ciała. Należy używać jak tylko to możliwe długich nasadek oraz oryginalnych akcesoriów.
W przypadku narzędzi wyposażonych w element ustalający nasadki ze sworzniem i o-ringiem należy prawidłowo zabezpieczyć sworzeń za pomocą o-ringu.

W przypadku zbyt mocnego lub zbyt niewystarczającego dokręcenia elementów mocujących może dojść do ich zerwania lub poluzowania i odłączenia, czego skutkiem mogą, być poważne obrażenia ciała. Odłączone elementy mogą zostać wyrzucone. Śruby wymagające dokręcenia określonym momentem, należy sprawdzić za pomocą klucza dynamometrycznego.

Uwaga: klucze dynamometryczne „klikające” nie są w stanie zidentyfikować przypadku połączenia dokonanego z wyższym momentem dokręca. Stosować klucz dynamometryczny zegarowy.
- Aby zminimalizować zagrożenie obrażeń używając pneumatycznych zapadkowych kluczy udarowych, zawsze pewnie trzeba podeprzeć uchwyt w kierunku przeciwnym do obrotu trzpienia w celu zminimalizowania reakcji momentu obrotowego.
To tyle Pozdrawiam

Warunki przechowywania i eksploatacji węży technicznych

Drukuj
Kategoria: Narzędzia pneumatyczne
Opublikowano: sobota, 11, luty 2017
Super User

Dzień dobry
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując nabycie węża do sprężonego powietrza, oleju, piaskarki czy innego, winnyście sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Planowanie pozwoli nam na uniknięcie wypadku, czy niewłaściwej pracy maszyny czy procesu technologicznego.

Najważniejsze pytania to:

  • Jakie medium planujemy tłoczyć lub ssać (substancja, która płynie przewodem).
  • Jaka musi być średnica węża, jeśli potrzeba to również średnica zewnętrzna.
  • Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płynącego medium i temperatura otoczenia).
  • Intensywność nasłonecznienia, czynniki chemiczne występujące w środowisku (stałe i okresowe).
  • Czy istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia promienia gięcia węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe substancji.
  • Czy istnieje ryzyko pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania substancji.
  • Planowana długość węża.
  • Oraz wszelkie inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( zwłaszcza w wypadku przecinania przez wąż węzłów i lini komunikacyjnych - ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).
  • Metodę mocowania końcówek (zacisk, opaska zaciskowa do węża) i warianty dostępnych złączy i szybkozłączy.
  • Planowana mobilność zestawu (połączenie stacjonarne, połączenie wkrętarki pneumatycznej, pistoletu do malowania czy przedmuchiwania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej)

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Odpowiedni dobór węża to wybór produktu spełniającego wymagania techniczne istniejące przy konkretnej instalacji lub urządzeniu, zapewniający bezpieczną i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszystkich narzędziach i instalacjiach wpływ na końcową cenę i jakość.

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy nieodpowiednim zagięciu węża występują w nim niepożądane zjawiska. W miejscu zgięcia, po stronie zewnetrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Powoduje to procentowe osłabienie węża i może spowodować jego uszkodzenie. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest zaburzenie transferu mediumsubstancji. W przypadku substancji o właściwościach ściernych prowadzi to do stopnowego wycierania wewnętrznej części węża.
Jeżeli odpowiednia strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

Węże wytłaczane gładkie - 7,5 x średnica wewnętrzna
Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna

Minimalna długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? - kąt gięcia
R - przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
'l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Należy zwrócić uwagę na to, aby krawędzie szybkozłączek nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć).

Węże ssawno-tłoczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.
W wężach tych należy zamocować końcówki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje. Na poniższym obrazku piaskarka plus wąż do powietrza zbrojony PCV plus opaski zaciskowe.

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węzy ssawno tłoczących.

Podczas użytkowania węży i przewodów należy przestrzegać poniższych reguł:
- stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, zapisane na boku węży.
- należy węże wciskać a nie wkręcać, zminimalizuje to skręcenie przewodu po zamocowaniu. Jeśli wąż nachodzi ciężko na kruciec, można go nieznacznie podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
- należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. trzeba przewidzieć koryta do przejeżdżania nad wężami), węży nie powinno się przeciągać po ostrych krawędziach;
- po użyciu należy je składować w odpowiednim miejscu;
- okresowo kontrolować stan techniczny węży, osłabione węże należy wycofać z użytku i zniszczyć, opcjonalnie wstawić nowy odcinek.

Węże należy przechowywać
- zwinięte w kręgi położone na drewnianych podestach w stosach o wysokości nie przekraczającej 0,5-1 metra.
- powieszone na specjalnych uchwytach zabezpieczających węże przed zaginaniem.
- w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (należy zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach przewodów gumowych).
- w pomieszczeniach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
- bezpośrednie nasłonecznienie i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego względu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

To tyle pozdrawiam

Klucze pneumatyczne CP dwa modele

Drukuj
Kategoria: Narzędzia pneumatyczne
Opublikowano: sobota, 15, październik 2016
Super User

Filmy pokazowe klucza pneumatycznego CP 7829 wersja H i CP 7749

https://domtechniczny24.pl/klucze-udarowe-pneumatyczne.html

 

 

 

Grzechotka pneumatyczna CP 7829

Drukuj
Kategoria: Narzędzia pneumatyczne
Opublikowano: sobota, 17, wrzesień 2016
Super User
Odkryj nowe grzechotki pneumatyczne CP 7829 o wyjątkowej mocy, trwałości i komforcie użytkowania, dedykowane do zastosowań warsztatowych. Te wszechstronne klucze zapadkowe występują w 2 wersjach: 3/8” CP 7829 oraz 1/2” CP 7829H. Modele przeznaczone są do rozmaitych aplikacji od ciężkich prac serwisowych, po lżejsze naprawy silnika, deski rozdzielczej czy ogólne prace konserwacyjne.
 
Wysoki moment obrotowy: 95 Nm i prędkość obrotowa: 225 obrotów/minutę, profesjonalny silnik i solidna przekładnia, sprawiają że te nowe grzechotki zapewnią użytkownikowi maksymalną moc, wysoką prędkość i najwyższą żywotność. Ponadto, narzędzia ważą zaledwie 1.2kg, są kompaktowe i niezwykle wygodne w użyciu w miejscach trudnodostępnych. Co więcej, są bardzo dobrze wyważone. Nowe modele CP 7829 i CP 7829H mają najlepszy stosunek ceny do wydajności wśród dostępnych na rynku narzędzi tego typu.
 

Nowe klucze udarowe CP 7763 D / CP 7773 D – ergonomia w połączeniu z dużą mocą

Drukuj
Kategoria: Narzędzia pneumatyczne
Opublikowano: sobota, 17, wrzesień 2016
Super User
Nowe mocne pneumatyczne klucze udarowe CP 7763 D / CP 7773 D to kompaktowe, lekkie, proste klucze udarowe, które zapewnią doskonałą trwałość i moc do ogólnych zastosowań warsztatowych i prac związanych z wymianą opon przy lekkich i ciężkich pojazdach. Dzięki nowej konstrukcji - uchwyt typu D i rozmaitym funkcjom ergonomicznym, użytkownicy zyskują stabilność i większy komfort pracy, niż w przypadku alternatywnych modeli. 
 
Seria CP 7763 D / CP 7773 D występuje w wersji z 3/4” i 1” czopem. Ponadto, dostępny jest również model z wydłużonym 6” czopem, wszystko po to, aby w pełni sprostać wymaganiom użytkowników. To pierwszy, prosty klucz udarowy do ciężkich zastosowań w rozmiarze 3/4” w szerokiej ofercie Chicago Pneumatic. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom operatorów, stworzono potężne, a zarazem niezwykle lekkie narzędzia: ważą zaledwie 6,5kg (3/4”) i 7,3 kg (1”). Oba modele zapewniają moment obrotowy na poziomie 1760[Nm] na odkręcaniu, co daje niezwykle wysoki stosunek mocy do masy. Te właściwości sprawiają, że użytkownik wykona swoją pracę szybko, jego wydajność wzrośnie, a poziom zmęczenia zmaleje.
 
Wysoki komfort użytkowania nowe modele CP 7763 D / CP 7773 D zawdzięczają zastosowaniu nowej, prostej konstrukcji i usprawnionej ergonomii uchwytu. Te rozwiązania sprawiają, że nawet podczas trudnych zadań, praca nowymi modelami jest wygodna i stabilna. Zazwyczaj, to modele pistoletowe wykorzystywane są do zastosowań warsztatowych (mechanika ogólna), jednakże ta nowa prosta wersja kluczy udarowych jest wygodniejsza i lepiej wyważona. W rezultacie, to nowe rozwiązanie jest łatwiejsze i mniej męczące w użyciu, co oznacza że operatorzy mogą bardziej efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Mechanizm typu “Twin hammer” (“Podwójny młotek”) i stalowy silnik sprawiają, że narzędzie jest niezwykle wytrzymałe, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, a aluminiowa obudowa i kompozytowa pokrywa zapewniają, że najnowszy model klucza Chicago Pneumatic, ma solidną i niezwodną konstrukcję. 
 
CP 7763 D / CP 7773 D są łatwe w obsłudze, dzięki prostej dźwigni zmiany kierunku obrotów przód/tył, która może być obsługiwana jedną ręką, zarówno przez prawo- jak i leworęcznych operatorów. Dzięki 4 możliwościom ustawienia prędkości zarówno w przód, jak i tył, te nowe klucze udarowe mogą łatwo dostosować się do wymagań użytkowników i zapewnić wystarczający moment obrotowy do wykonania pracy szybko i sprawnie. Krótka wersja ma zaledwie 290mm długości, a długa 445mm. Krótsze wersje przeznaczone są do zastosowania w mechanice ogólnej, takiej jak np. praca przy podwoziach czy zawieszeniu, podczas gdy długie wersje będą idealne do wymiany opon.
Sklep internetowy narzędzia warsztatowe